top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van www.makeuplashesbrows.com, gevestigd te Berchem

Versie geldig vanaf Januari 2018

Maken van een afspraak

We werken uitsluitend op afspraak. Boeken kan enkel via het online boekingssysteem of per e-mail.

Bij het maken van een afspraak dient bij bepaalde behandelingen een aanbetaling gedaan te worden.

Het resterende bedrag wordt in rekening gebracht op de dag van de service. Aanbetalingen worden niet terugbetaald.​

 

Eventuele wijzigingen van uw afspraak moeten ten laatste 48u voordien per e-mail worden doorgegeven.

 

Voor PMU behandelingen vragen we om dit ten laatste binnen 72u door te geven, we reserveren veel tijd in onze agenda en hebben voldoende tijd nodig om deze opnieuw in te plannen.

 

Indien u niet tijdig verwittigt of niet aanwezig bent op de gemaakte afspraak zal het volledige voorschot komen te vervallen en brengen we 50% van de behandeling in rekening.

Bij afspraken zonder aanbetaling wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Indien u tijdig verwittigt kan het voorschot binnen de 6 maanden gebruikt worden.

Wij hebben geen terugbetalingsbeleid op alle diensten en wij hebben het recht om service aan iemand te weigeren. ​

Onze prijzen en vermeldingen zijn altijd geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen en

fouten.

Na het boeken van uw afspraak zal u een bevestiging ontvangen per e-mail en de verdere instructies voor de aanbetaling.

Betalen kan contant, met pinpas, creditcard, Payconiq of Apple Pay. 

Semi permanente make-up​

Bij semi permanente make-up voor de wenkbrauwen is er een touch-up in de prijs inbegrepen. 

U bent zelf verantwoordelijk om deze afspraak tijdig te boeken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor volboeking. De touch-up moet binnen de 5-8 weken vallen na uw eerste behandeling. Als u uw afspraak niet kan nakomen om welke reden dan ook, vervalt uw gratis touch-up en moet u een nieuwe afspraak boeken.

Semi permanente make-up is een kunst, geen wetenschap. We hebben geen controle over het genezingsproces, daarom zal het resultaat variëren en kan het gebruik van een potlood of poeder nog steeds nodig zijn.

 

Het is niet ideaal als u erg grote poriën of een olieachtige huid hebt. Indien uw huid niet in balans is raden we aan eerst langs een dermatoloog te gaan.

Indien u al permanente make-up heeft is het verplicht om eerst een foto te sturen of een intake gesprek te boeken alvorens een afspraak te maken. 

 

Een eerste behandeling komt met een gratis touch-up. Jaarlijkse bijwerkingen komen zonder gratis touch-up.

Bijwerkingen kunnen enkel geboekt worden als u al klant bent. Bijwerkingen tellen we vanaf de laatste touch-up.

U bent zelf verantwoordelijk om de afspraak tijdig in te boeken als u wil genieten van het kortingstarief.

Door een afspraak te boeken en het ondergaan van de behandeling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

 

 

1. Algemeen

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van makeuplashesbrows en op iedere tussen makeuplashesbrows en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van makeuplashesbrows. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. makeuplashesbrows behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door makeuplashesbrows erkend.

makeuplashesbrows garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering

 

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

In het kader van de regels van de koop op afstand zal makeuplashesbrows bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Aan de leveringsplicht van makeuplashesbrows zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door makeuplashesbrows geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3. Prijzen

 

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Alle prijzen en vermeldingen zijn altijd geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen en fouten. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

 

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij makeuplashesbrows. 

Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

 

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt makeuplashesbrows zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt makeuplashesbrows binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

 

4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

 

dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingtermijn kunnen voordoen

goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).

verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken

verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken

voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

de levering van losse kranten en tijdschriften

 

5. Gegevensbeheer

 

Indien u een bestelling plaatst bij makeuplashesbrows, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van makeuplashesbrows.com. makeuplashesbrows houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

makeuplashesbrows respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

makeuplashesbrows maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6. Garantie en conformiteit

 

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan makeuplashesbrows) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan makeuplashesbrows. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien klachten van de afnemer door makeuplashesbrows gegrond worden bevonden, zal makeuplashesbrows de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van makeuplashesbrows bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van makeuplashesbrows) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van makeuplashesbrows.com gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van makeuplashesbrows voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

makeuplashesbrows is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens makeuplashesbrows.com in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van makeuplashesbrows.com en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

 

7. Aanbiedingen

 

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt makeuplashesbrows zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

Mondelinge toezeggingen verbinden makeuplashesbrows slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbiedingen van makeuplashesbrows.com gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

makeuplashesbrows kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. Overeenkomst

 

Een overeenkomst tussen makeuplashesbrows en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door makeuplashesbrows op haalbaarheid is beoordeeld.

makeuplashesbrows behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

 

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van makeuplashesbrows gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. Overmacht

 

makeuplashesbrows is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van makeuplashesbrows alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

makeuplashesbrows behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is makeuplashesbrows gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien makeuplashesbrows.com bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

 

makeuplashesbrows is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

 

Eigendom van alle door makeuplashesbrows.com aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij makeuplashesbrows.com zolang de afnemer de vorderingen van makeuplashesbrows uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van makeuplashesbrows wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

De door makeuplashesbrows geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan makeuplashesbrows of een door makeuplashesbrows aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin makeuplashesbrows haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht makeuplashesbrows zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan makeuplashesbrows.

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen makeuplashesbrows en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Berchem kennis, tenzij makeuplashesbrows er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

bottom of page