top of page

PRIVACY POLICY

makeuplashesbrows.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. makeuplashesbrows.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

 

Onze website bevat links naar andere websites en sites van partners die niet tot makeuplashesbrows.com behoren.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze websites.

 

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van makeuplashesbrows.com, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Privacyverklaring

 

makeuplashesbrows.com verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. 

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op

www.makeuplashesbrows.com/contact

 

De belangrijkste betrokken partijen zijn:

 

• Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

de onderneming die beslist om deze gegevens bij te houden, dit is Nicoline Van Hoye.

 

• Verwerker:

de onderneming die de data verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, dit is Wix.com

 

Verwerkingsdoeleinden

Nicoline Van Hoye verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de verzamelde gegevens:

 

• Voor- en achternaam

• IP-adres

• Emailadres

• Geslacht

• Adres en woonplaats

• Telefoonnummer

• Geboortedatum

• Aankoopgeschiedenis

• Behandelingsgeschiedenis

• Foto’s

• Voorbije en toekomstige afspraken

• Interne nota’s

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de GDPR, of de (European) General Data Protection Regulation; de nieuwe versie van de AVG, of ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming [In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

 

Overmaken aan derden

Als dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Nicoline Van Hoye verbonden zijn of met enige andere partner van Nicoline Van Hoye.

Nicoline Van Hoye garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f).

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een van volgende stappen te ondernemen:

  •  zelf de instellingen van zijn klant account aan te passen;

  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@makeuplashesbrows.com

  • een brief te richten aan: Nicoline Van Hoye, Lodewijk Gerritslaan 38, 2600 Berchem

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel -commission@privacycommission.be).

bottom of page